Gweithio i ACC

Rydyn ni’n gyfrifol am y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae ein gwaith yn codi refeniw i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus, fel y GIG ac ysgolion, mewn cymunedau ledled Cymru. Ond nid dyna'r cwbl, rydyn ni hefyd yn ymwneud â dylunio a chefnogi trethi i Gymru ar gyfer y dyfodol.

Cydweithiwr Benywaidd Yn Gwenu Ar Ddau Gydweithiwr

English

Chi fydd ein ased mwyaf

Pan fyddwch chi’n ymuno â ni, byddwch yn rhan o dîm teg a chynhwysol lle gallwch chi ffynnu, cael eich gwobrwyo a'ch clywed.

Rydyn ni wedi bod yn y 3 uchaf yn gyson am ymgysylltiad ein pobl yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil. Cynhwysiant a thegwch yw ein meysydd sgorio cryfaf  – gweler ein Canlyniadau Arolwg Pobl diweddaraf.

Ac rydyn ni’n cael ein cydnabod am ein harloesedd fel sefydliad digidol 'yn y cwmwl' sy'n cefnogi gweithio hybrid a hyblyg sy'n galluogi cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Ymunwch â lle sydd â phwrpas

Byddwch yn ymuno â thîm o 80+ o bobl dalentog o 14 o wahanol broffesiynau. Y ffordd orau i ddisgrifio ein diwylliant fyddai arloesol, cydweithredol a charedig.

Drwy weithio gyda'n gilydd, byddwn yn darparu system dreth deg i Gymru.

Byddwch yn gweithio gyda...

Mae ein pobl yn dod o ystod eang o gefndiroedd a phrofiad. O Weithrediadau, Polisi, Digidol a Data, AD, a Chyfathrebu i Gyllid – mae lle i chi yn ein tîm cyfeillgar. Cymrwch olwg ar ein swyddi gwag.

Rebecca

Y peth gorau am weithio yn ACC yw’r diwylliant cefnogol sydd wedi rhoi ymdeimlad o berthyn i mi. Rydw i wedi cael cyfleoedd gwych i helpu i siapio'r sefydliad ac mae'r rhain wedi gwneud fy ngyrfa yn y Gwasanaeth Sifil yn gyffrous ac wedi rhoi ymdeimlad i mi fy mod i wir yn cyflawni.

Rebecca SwaineArbenigwr Treth Trafodiadau Tir
Logos Achrededig Awdurdod Cyllid Cymru

Sgoriodd canlyniadau ein Arolwg Pobl 93% am gynhwysiant a thriniaeth deg (cyfartaledd y GS 81%)

79% am dâl a buddion (cyfartaledd y GS 28%)

73% am weithgareddau dysgu a datblygu sy'n helpu i wella gyrfaoedd (cyfartaledd y GS 50%)

Hannah

Does yr un dau ddiwrnod byth yr un fath yn fy rôl i ac mae hyn wedi fy helpu i ddod yn fwy hyblyg, a fydd, rwy'n gwybod, yn gwella'r cyfleoedd sydd ar gael ar fy llwybr gyrfa. Mae gweithio yn ACC wedi rhoi ystod eang o brofiadau i mi sydd wedi fy helpu i ddatblygu'n broffesiynol ac yn bersonol.

Hannah Packham-SmithCymorth Gweithredol y Swyddfa Breifat

Y manteision i chi

 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol + Gwyliau Banc a 2 ddiwrnod Braint
 • Gweithio hyblyg a hybrid
 • Cynlluniau pensiwn gyda chyfraniad cyflogwr hael yn amrywio o 24 i 34%
 • Amser i ffwrdd ar gyfer gweithgareddau lles
 • Cynllun ceir gwyrdd
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith a thocynnau teithio tymor
 • Mynediad i grwpiau chwaraeon gyda chymhorthdal
 • Polisïau absenoldeb hael sy’n ystyriol i'r teulu
 • Cyrsiau Cymraeg am ddim ac amser i ffwrdd i ddysgu
 • Mynediad i ystod o rwydweithiau amrywiaeth staff
 • Gwasanaeth cwnsela a chymorth am ddim drwy ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Llun agos o fenyw ganol oed yn eistedd wrth ddesg gyfrifiadur yn ei swyddfa gartref wrth weithio gartref. Mae hi'n gwenu ac yn dal ei sbaniel cocker anwes ar ei phen-glin.

Angen eich argyhoeddi fwy?

Mwy am weithio i ni, ein rolau, ein tâl a’n buddion, canlyniadau'r Arolwg Pobl, a mwy...

Llun tirwedd o resi o dai teras yn erbyn cefndir o fryniau a choed gwyrdd gydag awyr las.

Mwy amdanom ni

Ein pwrpas, ein hamcanion strategol, a’n uchelgeisiau tymor hwy yn ein Cynllun Corfforaethol 2022 i 2025.