Menu
Departments
Back to main menu
Professions
Back to main menu
Life in the Civil Service
Back to main menu

Find opportunities that work for you...

Share your feedback, help us improve this site

Gweithio i
ACC

Rydyn ni’n gyfrifol am y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae ein gwaith yn codi refeniw i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus, fel y GIG ac ysgolion, mewn cymunedau ledled Cymru. Ond nid dyna’r cwbl, rydyn ni hefyd yn ymwneud â dylunio a chefnogi trethi i Gymru ar gyfer y dyfodol.

Show more

Pan fyddwch chi’n ymuno â ni, byddwch yn rhan o dîm teg a chynhwysol lle gallwch chi ffynnu, cael eich gwobrwyo a’ch clywed.

Rydyn ni wedi bod yn y 3 uchaf yn gyson am ymgysylltiad ein pobl yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil. Cynhwysiant a thegwch yw ein meysydd sgorio cryfaf  – gweler ein Canlyniadau Arolwg Pobl diweddaraf.

Ac rydyn ni’n cael ein cydnabod am ein harloesedd fel sefydliad digidol ‘yn y cwmwl’ sy’n cefnogi gweithio hybrid a hyblyg sy’n galluogi cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Byddwch yn ymuno â thîm o 80+ o bobl dalentog o 14 o wahanol broffesiynau. Y ffordd orau i ddisgrifio ein diwylliant fyddai arloesol, cydweithredol a charedig.

Drwy weithio gyda’n gilydd, byddwn yn darparu system dreth deg i Gymru.

Mae ein pobl yn dod o ystod eang o gefndiroedd a phrofiad. O Weithrediadau, Polisi, Digidol a Data, AD, a Chyfathrebu i Gyllid – mae lle i chi yn ein tîm cyfeillgar. Cymrwch olwg ar ein swyddi gwag.

Arweinydd Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, Dim Hiliaeth Cymru, Rydym wedi ein rheoleiddio gan Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil, Rydym yn Gyflogwr Cyflog Byw, Yn hapus i siarad am weithio’n hyblyg
A photo of Rebecca. She is wearing a peach coloured top and has brown hair.

“Y peth gorau am weithio yn ACC yw’r diwylliant cefnogol sydd wedi rhoi ymdeimlad o berthyn i mi. Rydw i wedi cael cyfleoedd gwych i helpu i siapio’r sefydliad ac mae’r rhain wedi gwneud fy ngyrfa yn y Gwasanaeth Sifil yn gyffrous ac wedi rhoi ymdeimlad i mi fy mod i wir yn cyflawni.”

Rebecca Swaine

Arbenigwr Treth Trafodiadau Tir

Sgoriodd canlyniadau ein Arolwg Pobl …

93% am gynhwysiant a thriniaeth deg (cyfartaledd y GS 81%)

79% am dâl a buddion (cyfartaledd y GS 28%)

73% am weithgareddau dysgu a datblygu sy’n helpu i wella gyrfaoedd (cyfartaledd y GS 50%)

A photo of Hannah. She is wearing a floral top and has her sunglasses perched on her head. She is surrounded by flowers and plants.

“Does yr un dau ddiwrnod byth yr un fath yn fy rôl i ac mae hyn wedi fy helpu i ddod yn fwy hyblyg, a fydd, rwy’n gwybod, yn gwella’r cyfleoedd sydd ar gael ar fy llwybr gyrfa. Mae gweithio yn ACC wedi rhoi ystod eang o brofiadau i mi sydd wedi fy helpu i ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol”

Hannah Packham-Smith

Cymorth Gweithredol y Swyddfa Breifat

Y manteision i chi

 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol + Gwyliau Banc a 2 ddiwrnod Braint
 • Gweithio hyblyg a hybrid
 • Cynlluniau pensiwn gyda chyfraniad cyflogwr hael yn amrywio o 24 i 34%
 • Amser i ffwrdd ar gyfer gweithgareddau lles
 • Cynllun ceir gwyrdd
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith a thocynnau teithio tymor
 • Mynediad i grwpiau chwaraeon gyda chymhorthdal
 • Polisïau absenoldeb hael sy’n ystyriol i’r teulu
 • Cyrsiau Cymraeg am ddim ac amser i ffwrdd i ddysgu
 • Mynediad i ystod o rwydweithiau amrywiaeth staff
 • Gwasanaeth cwnsela a chymorth am ddim drwy ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr
Colleague Working From Home With Pet Dog

Angen eich argyhoeddi fwy?

Mwy am weithio i ni, ein rolau, ein tâl a’n buddion, canlyniadau’r Arolwg Pobl, a mwy…

A photo of picturesque houses in a valley In Wales

Mwy amdanom ni

Ein pwrpas, ein hamcanion strategol, a’n uchelgeisiau tymor hwy yn ein Cynllun Corfforaethol 2022 i 2025.